KUNSTSTICHTING HAZART - SOEST


 

NAAM INSTELLING

KUNSTSTICHTING HAZART


KvK Nummer: S190545
RSIN Nummer: 8060.33.034
GeefGratis Nummer: 3910


BEZOEKADRES

Beeldenpark Klein Engendaal

Ingang: Pimpelmees 3, 3766 AX Soest


CONTACTADRES

A.C. van den Berg

Bosstraat 2

3766 AG Soest

T 035 6013150

hazart@planet.nl


BESTUURDERS

Voorzitter   : dhr. J.G. Hazelaar

Secretaris  : mevr. A.C. van den Berg

Penningmeester  : dhr. Mr. O. Rosenberg

Bestuurslid  : dhr.J. de Wit

Bestuurslid  : mevr. M.van Hassel-Strijbosch


DOELSTELLING

  1. 1.   De kunststichting HazArt stelt zich ten doel het bevorderen van productie, spreiding en presentatie van
    beeldende kunst in het algemeen en hedendaagse beeldhouwkunst in het bijzonder.

2.    Het behoud van kunstambachten in brede zin en stimuleren van onderzoek naar eigentijdse en
    experimentele beeldhouwtechnieken.

3.    Jongeren kennis laten maken met beeldhouwkunst door middel van lezingen, workshops en
     educatieve projecten.

4.Platform bieden aan hedendaagse kunstenaars door hun werk onder de aandacht van het publiek te
      brengen door middel van o.a. exposities en publicaties.


CULTURELE ANBI INSTELLING

Kunststichting HazArt tracht haar doelen op de volgende wijze te realiseren

•Het organiseren van (internationale) exposities van hedendaagse beeldhouwkunst

•Het organiseren van educatieve projecten voor de jeugd (i.s.m. scholen)

•Het organiseren van lezingen en workshops voor beeldend kunstenaars

•Het organiseren van TE-MA-dagen. (techniek & materiaal)

•Het doen verschijnen van publicaties over beeldende kunst op incidentele basis

•In een deel van de beeldentuin vindt een permanente expositie plaats, die ook in de wintermaanden te bezoeken is. Dit is mogelijk d.m.v. bruiklenen en schenkingen.


BELONINGSBELEID

Alle activiteiten worden gedragen door vrijwilligers. Zowel de bestuurders als de vrijwilligers ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden. 


BELEIDSPLAN 

In Beeldenpark Klein Engendaal vond in 1991 de eerste expositie van hedendaagse beeldhouwkunst plaats in de nieuw gecreëerde beeldentuin. Vele tentoonstellingen volgden in de jaren daarna en in 1996 werd de Kunststichting HazArt opgericht. Vanaf september 2008 is Kunststichting HazArt een erkende Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De beeldentuin is vijf dagen per week geopend voor publiek  en gratis toegankelijk; ook de binnenexposities zijn gratis toegankelijk. Kunststichting HazArt maakt gebruik van vrijwilligers voor het onderhoud van de beeldentuin, voor het plaatsen c.q. weghalen van beelden en voor het verzorgen van rondleidingen. Ook bij openingen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Ook zoekt de Kunststichting aansluiting bij andere culturele instellingen en werkt regelmatig samen met o.a. de SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Soest), het Cultuurplatform, Artishock e.a.


CULTUREEL ONDERNEMERSSCHAP

In 2012 zijn de onderhandelingen gestart tot verwerving van alle aandelen in De Hazelaar Art Supplies bv, landelijk toonaangevend leverancier van beeldhouwmaterialen en aanverwante artikelen. Per 1 maart 2014 zijn deze aandelen definitief verworven door Kunststichting HazArt. De Hazelaar Art Supplies  bv is gevestigd en geïntegreerd bij en met de beeldentuin en is al sedert lang een belangrijke sponsor van HazArt. 

Door de overname van de Hazelaar wordt gerealiseerd dat de bedrijfsresultaten van de Hazelaar kunnen worden aangewend voor de doelstellingen van de Kunststichting, hetgeen de financiële continuïteit waarborgt van HazArt op langere termijn. Op deze wijze wordt in Nederland vormgegeven aan een unieke vorm van cultureel ondernemerschap met als nevendoelstelling optimale participatie van cliënten van de Hazelaar in de doelstellingen van HazArt. 


ACTIVITEITEN IN 2015-2016

De afgelopen jaren heeft Kunststichting HazArt veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van uitbreiding van de beeldentuin middels de bouw van een paviljoen en vergroting van het terrein. Hiervoor zijn ook in diverse gesprekken gevoerd met de bestuurders van de gemeente Soest en vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen. Ook is onderzocht of en in hoeverre deze uitbreiding mede kan worden gefinanciëerd middels sponsorcontracten voor langere termijn. Het is wachten op de besluitvorming van de gemeente Soest aangaande de herinrichting van het park Klein Engendaal en directe omgeving in relatie tot de bereikbaarheid van het station Soest-Zuid. 


TE-MA-DAGEN

De activiteiten in 2015-2016 bestonden o.a. uit:

Het organiseren van Te-Ma-dagen (zgn. techniek- en materiaaldagen) op de zaterdagmorgen. In samenwerking met beeldend kunstenaars vonden informatieochtenden c.q. -middagen plaats waarbij (aspirant-)kunstenaars met hun technische en inhoudelijke vragen terecht konden bij de professional. 


TREFF - INTERNATIONALE UITWISSELING SOEST-SOEST

In mei 2015 vond een door de gemeente Soest ondersteunde kunstuitwisseling met Soest, Duitsland. Onder de noemer Treff exposeerden 10 Duitse kunstenaars bij HazArt samen met Nederlandse collega’s. Bij deze expositie verscheen een catalogus. Deze uitwisseling van partnersteden Soest (Ned.) en Soest (Dld.) vindt elke 2 jaar plaats, in 2015 in Nederland, in 2017 in Duitsland.


LITERAIRE LUNCH

Zowel in 2015 als in 2016 vond in samenwerking met de SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Soest) in september de jaarlijkse opening van het culturele seizoen plaats bij HazArt. In 2015 met een hommage aan het oeuvre van Annie M.G. Schmidt m.m.v. Nelleke Nieboer en de dichter Gerard Beentjes.

In 2016 vond tijdens deze Literaire Lunch voor de eerste maal de uitreiking van de Post-Visser-Prijs plaats; een penning vervaardigt door de kunstenaar H. Joosten voor personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben binnen de wereld van kunst en literatuur in Soest. Winnaar van de penning werd Wim de Kam o.a. voor de van zijn hand verschenen publicatie over in Soest wonende en werkende kunstenaars in de 20e eeuw.


JUBILEUM 25 JAAR

2016 was voor HazArt een jubileumjaar (25 jaar exposities in Park Klein Engendaal) dat gevierd werd met thema-tentoonstellingen w.o. ‘Beeldbouwwerken’, ‘Onleesbaar, maar…’, ‘Meesters & Leerlingen’ en ‘BeeldBepaald’. Dit alles naast de jaarlijkse openstelling van de beeldentuin.


Tijdens de expositie ‘Beeldbouwwerken’ (31 januari t/m 26 maart ‘16) toonden 7 kunstenaars werk gerelateerd en geïnspireerd door de architectuur. In de thema-expositie ‘Onleesbaar maar niet betekenisloos’ (10 april t/m 22 mei ’16) was werk te zien van kunstenaars die teksten en tekens als grondslag namen voor hun beeldend werk.

‘Meesters & Leerlingen’ (11 september t/m 8 oktober ’16) toonden het werk van vier meester steenbeeldhouwers met hun favoriete leerlingen. Een zeer succesvolle expositie qua bezoekersaantal die nog werd overtroffen door de daaropvolgende expositie ‘Beeld Bepaald’ 23 oktober t/m 26 november ’16), een samenwerkingsproject met de Amsterdamse Beeldhouwschool ‘Onder de Bogen’. 90 leerlingen toonden 145 beeldhouwwerken in een tentoonstelling die georganiseerd werd rondom het 15-jarig bestaan van de Beeldhouwschool.


‘Out-of-the-Box I - II en III’ was een drieluik waaraan meer dan 90 kunstenaars deelnamen. Het was de afsluiting van het jubileumjaar . (Out-of-the-Box I van 11 december ’16 t/m 28 januari ’17)


Inventarisatie van het nagelaten werk van Chris van den Berg (overleden Arnhem, 5-9-1986) duurt ook dit jaar voort. Het ‘Koningsdrama’, een groot werk in brons dat zoek was, is inmiddels opgespoord. Er worden financiële middelen gezocht een publicatie over Chris van den Berg te realiseren.Financiele verantwoording: 2015 Hazart kunststichting.pdf

Gertjan van der Stelt - ‘Brancusi Twist II’ - keramiek